كلینیك روانشناسی آگاپه

كودك و بزرگسال

مدیریت : فرزانه انظاری

مرجع صدور مجوز : فرهنگ وارشاد

توصیفات
  • كلینیك تخصصی روان شناسی و مونته سوری دو زبانه
  • روانشناسی كودك
  • روانشناسی بزرگسال
آدرس

هاشمیه بین 10و12 پلاك72 طبقه4