پخش كره حیوانی وگیاهی كمری

عرضه مستقیم كره از كارخانجات معتبر

مدیریت : رضا كمری پناه یزدی

مرجع صدور مجوز : سازمان صنعت معدن تجارت

توصیفات
  • توضیحات مهم و كاربردی1
  • توضیحات مهم و كاربردی2
  • توضیحات مهم و كاربردی3
  • توضیحات مهم و كاربردی4
  • توضیحات مهم و كاربردی5
آدرس

مشهد-بازارمواد غذایی سپاد، خ سوم ،غرفه30